Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego nioArt.pl

I. Definicje

1. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje Zamówienia w sklepie nioArt.pl.
2. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego nioArt.pl.
3. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem http://nioart.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
4. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
5. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy nioArt Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://nioart.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://nioart.pl, prowadzony jest przez firmę:
nioArt Sp. z o.o.
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7/101
03-984 Warszawa
NIP: 113 286 24 95
Regon: 146510386
KRS: 0000448190
2.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.5 Zarówno Sklep jak i Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Ze Sklepu Internetowego może korzystać każdy odwiedzający, pod warunkiem zaakceptowania zasad niniejszego Regulaminu.
3.2. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja użytkownika.
3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla nioArt Sp. z o.o.,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży - zakupy w sklepie internetowym

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową nioart.pl, dokonać wyboru (jakie produkty, ich liczba, rozmiar, kolor), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „realizuj zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie".
4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z nioArt Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną NioArt.pl - potwierdzenie zakupu (numer), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
4.10. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z zamówienia z powodu braku lub niedostępności towaru, a wcześniej dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od powzięcia informacji od Użytkownika o rezygnacji z zamówienia.

V. Procedura zawarcia umowy sprzedaży - meble wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta

5.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży bez pośrednictwa sklepu internetowego, należy skontaktować się ze sklepem nioArt.pl za pomocą formularza kontaktowego, podanego adresu e-mail lub numeru telefonu.
5.2. Wszystkie parametry zamówienia (rodzaj towaru, cechy towaru, rodzaj dodatkowych usług, transport, termin realizacji zamówienia) będą ustalane indywidualnie z Klientem.
5.3. Po uzgodnieniu parametrów zamówienia Klient zostanie poproszony o wpłacenie zaliczki na konto nioArt Sp. z o.o. Zaliczka nie będzie przekraczać 40% wartości zamówienia.
5.4. Po otrzymaniu zaliczki nioArt Sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia.
5.5. Po realizacji całości zamówienia Klient zobowiązuje się uiścić zapłatę za zamówienie. Kwota zapłaty zostanie pomniejszona o wysokość zaliczki.
5.6. Mebli wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta nie można zwrócić.
5.7. Reklamacje będą uznawane na zasadach ogólnych.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przez odbiór osobisty.
6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 h do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia).
6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia złożonego zamówienia na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego 73 1090 1883 0000 0001 1992 7533
b.) gotówką przy odbiorze.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je pod adres:
nioArt Sp. z o.o.
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7/101
03-984 Warszawa
8.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
nioArt Sp. z o.o.
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7/101
03-984 Warszawa
8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
8.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. nioArt Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: studio@nioart.pl. nioArt Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.3. Przy odbiorze zamówienia przywiezionego przez kuriera, a przed podpisaniem odbioru przesyłki Klient zobowiązuje się do sprawdzenia, czy paczka jest zgodna z zamówieniem i czy nie została uszkodzona podczas transportu.
Jeżeli przesyłka została uszkodzona, Klient zobowiązuje się, aby przy odbiorze spisać tzw. "protokół szkody" w obecności osoby, która ją doręczyła.
Jeżeli produkt uległ uszkodzeniu - Klient zobowiązuje się, aby do reklamacji zostawić go w takim opakowaniu, w jakim był on do Klienta dostarczony (np. jeżeli jest zapakowany w karton, ma zostać ten karton).

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nioArt Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nioArt Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę nioArt Sp. z o.o.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.